Conèixer el client, els formats/models, els serveis i les necessitats:
* Interpretem i entenem els seus objectius, interessos, gustos i preferències.
* Revisem i acordem els briefing tenint en compte els seus plans d’expansió (PE).


Realització d’un estudi de mercat d’acord
amb les definicions del PE rebut.

* Iniciem els treballs de camp per definir competència, accessos, àrees d’influència, consum i potencial d’ubicació.


Presentació i lliurament d’informe:
* Definim els condicionants i les nostres recomanacions.
* Analitzem les possibles alternatives d’implantació.


Selecció de les ubicacions objectiu.
* Definim les prioritats tècniques i legals.
* Fixem els paràmetres de renda mínims i màxims.


Signatura del contracte d’arrendament / compravenda / leaseback
* Negociem el contracte d’arrendament / compravenda / leaseback.
* Col·laborem en l’obertura del nou establiment (Project Managment establiment).